Gyotaku

Gyotaku Poisson rouge du Congo 15 x 20 cm 2005
Gyotaku Poisson rouge du Congo 15 x 20 cm 2005
Gyotaku poisson rouge du Congo aquarellé 2005
Gyotaku poisson rouge du Congo aquarellé 2005
Gyotaku poisson de Méditérranée 2011
Gyotaku poisson de Méditérranée 2011
Gyotaku Sar et Rougé 2011
Gyotaku Sar et Rougé 2011
Gyotaku Sar 2011
Gyotaku Sar 2011
Gyotaku Dorade 2011
Gyotaku Dorade 2011
Gyotaku broché 2011
Gyotaku broché 2011
Gyotaku petits poissons 2011
Gyotaku petits poissons 2011